Pravidlá súťaže „Domasedov knižný mashup“

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť bam.sk, s.r.o. (prevádzkovateľ domased.sk), IČO: 45972354, DIČ: 2023173779, so sídlom: Budimír 113, 04443 Budimír, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 40442/V, (ďalej len „Usporiadateľ“).

 1. Trvanie súťaže: 16.9.2021 – 26.9.2021 16:00.
 2. Účastníkom súťaže sa stáva každý, kto akceptuje jej pravidlá a zároveň spĺňa vopred stanovené podmienky, t.j. správne určí názvy dvoch kníh, z ktorých pozostáva uverejnené slovné spojenie.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je občanom SR a pri zapojení do súťaže má vek 18 rokov.
 4. Zo súťaže sú vylúčené osoby vo formálnom vzťahu k vyhlasovateľovi alebo ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže. Taktiež sú vylúčené osoby v blízkom príbuzenskom vzťahu k osobám zastupujúcim vyhlasovateľa súťaže.
 5. V prípade, že vyhlasovateľ má dôvodné podozrenie na podvodné konanie súťažiaceho alebo sa toho dopúšťa iná osoba s cieľom ovplyvniť priebeh súťaže v prospech súťažiaceho, má vyhlasovateľ právo vylúčiť súťažiaceho.
 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na odôvodnené zmeny súťažných podmienok, a to bez náhrady.
 7. Výhra v súťaži je jedna a obsahuje nasledovné: 15€ poukážka na nákup v eshope Domased.
 8. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom komentára pod príspevkom, v ktorom bola vyhlásená súťaž.
 9. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí s pravidlami súťaže.
 10. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia súťaže.
 11. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.
 12. Každý súťažiaci potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami súťaže a plne s nimi súhlasí tým, že vyplní vyššie spomenutý formulár. Ak pravidlá súťaže poruší, stráca právo na udelenie výhry, alebo účasti v súťaži.